ÅRSSTÄMMA 2016Gagnefsdräkten

Under årets stämma som hölls i bystugan i Bodarna stod våra hembygdsdräkter i centrum. Erik Thorell från Dalarnas museum höll ett uppskattat föredrag om Gagnsdräkten i slutet av 1800-talet. Två modeller (Anna Anåker och Erik Grankvist), som kom in i bara särken, tog på plagg efter plagg medan Erik Thorell berättade om varje del. Till slut stod där ett ungt par färdigt att gå till kyrkan. Mycket pedagogiskt och trevligt upplagt. Vi i styrelsen bar olika varianter av den nutida dräkten vilka Erik också kommenterade. Hans Hellström förevisade med hjälp av sin syster Åhldräkten.

En PDF-fil med ett kollage av bilder från förevisningen finns här

Därpå följde byvandring i Bodadarna ledd av Ingegärd Söderström och Rune Erks.

Efter det vi ätit en god lunch från Insjöns Hotell och umgåtts med varandra hölls den formella årsstämman. ( Se protokoll). Kaffe och kaka avslutade dagen.

Lars Liss foton, denna gång naturligtvis från byn Bodarna eller Boan som den kallas i folkmun, tilldrog sig som alltid mångas intresse. Bodarnas byförening visade även sin fotosamling.

Ca 70 medlemmar deltog i årets stämma, vilket vi tycker var en god uppslutning.


ÅRSMÖTESPROTOKOLLET

Olaus Laurentii släktförening

Protokoll fört vid årsmöte lördagen 2 juli 2016 i Bodarnas bystuga

§1Årsstämman öppnades av ordföranden Birgitta Eriksson som hälsar de 60 deltagarna välkomna.
§2För stämman valdes till ordförande Sven Janson och till sekreterare Hans Hellström.
§3Till protokollsjusterare valdes Matts Dahlberg och Biörn Källman.
§4Kallelsen och dagordningen för stämman godkändes.
§5Styrelsens verksamhetsberättelse som varit utsänd föredrogs av ordförande Birgitta Eriksson och godkändes.
§6Den ekonomiska redogörelsen som varit utsänd upplästes av föreningens kassör Gunnel Malm och godkändes. Revisionsberättelsen upplästes av Gunnel Malm.
§7Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste verksamhetsåret.
§8Medlemsavgiften för 2017 fastställdes till 100 kr för familj och 50 kr för enskild (oförändrat).
§9Till ordförande för ett år valdes Birgitta Eriksson.
§10Till styrelseledamöter för två år valdes Roger Mattsson, Gunnel Malm och Birgitta Classon. Nils Roos, Lars-Olof Nordesjö och Hans Hellström valdes 2015 för två år.
§11Till styrelsesuppleant för två år valdes Dorthy Hallqvist. Göte Liss valdes på ett år (kompletteringsval för Roger Mattsson som valdes till ordinarie).
§12Till revisorer för ett år valdes Göran Nordqvist och Per Dahlkvist.
§13Till revisorssuppleant för ett år valdes Martin Inge.
§14Förnyelse av styrelsen: Ytterligare någon person som styrelsesuppleant och någon datakunnig som kan ta hand om hemsidan och släktträdet efterlystes av föreningens ordförande som efterträdare till Göte Liss.
§14Styrelsen har inte lagt fram några förslag att ta ställning till och inga motioner har inkommit.
§15Övriga frågor: Önskemål framfördes att föregående årsmötes protokoll bifogas årsmöteskallelsen.
§16Stämman avslutades och stämmans ordförande tackade de närvarande för visat intresse.

MötessekreterareMötesordförande
Hans HellströmSven Janson
  
ProtokolljusterareProtokolljusterare
Matts DahlbergBiörn Källman
Tillbaka till föregående sida